Uwaga. Z początkiem września b.r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu poinformowało o występujących brakach w rezerwach krwi i preparatów krwiopochodnych, mogących utrudnić wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych oraz działania ratunkowe w nagłych wypadkach. Tym samym zwrócono się do środowiska krwiodawców, a także wszystkich zdrowych, pełnoletnich ludzi o honorowe oddawanie krwi w celu uzupełnienia niezbędnych rezerw. Zespół Szkół Technicznych w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje w dniu 07 października 2022 r. otwartą akcję Honorowego Krwiodawstwa.

Miło nam poinformować, że kolejne osoby przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Fundacji Rak‘n’Roll - Wygraj życie! Swoje długie włosy w szlachetnym celu oddały: Milena Kowalczyk, Jagna Rabczewska oraz kolejny już raz - Martyna Durzyńska. Cieszymy się, że poprzez program realizowany w naszej pracowni fryzjerskiej możemy pomóc kobietom poddanym chemioterapii. W imieniu Fundacji Rak‘n’Roll dziękujemy darczyńcom oraz uczennicom zaangażowanym w projekt: Roksanie Gąsiorek i Karolinie Matusiak.

28 września 2022 r. roku uczniowie klas III i IV technikum logistycznego oraz teleinformatycznego odwiedzili Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. W ramach współpracy szkoły z uczelnią nasi uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawej wycieczce dydaktycznej. Na początek przedstawiciel uczelni poprowadził wykład przybliżający naszym uczniom informacje na temat oferty edukacyjnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Następnie pracownicy naukowi poprowadzili zajęcia praktyczne w zakresie logistyki i teleinformatyki w wojsku oraz w działalności cywilnej.

Nie jest tajemnicą, że Rzym to miasto, w którym nie można się nudzić. Wieczne Miasto przez wielu nazywane jest największym muzeum na świecie, przez innych miastem fontann lub kościołów. O tym wszystkim mogli przekonać się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przebywający we wrześniu w Rzymie, w ramach projektu Erasmus+ SIT for School. Po wielomiesięcznym okresie pandemicznym, który wymusił przeniesienie wszystkich działań do sieci, w końcu mogliśmy osobiście poznać naszych partnerów i dokonać podsumowania wspólnych zadań wynikających z ww. projektu.

Jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych – ślubowanie klas pierwszych – odbyła się w naszej szkole w czwartek,  29 września. W obecności Starosty Tureckiego p. Dariusza Kałużnego oraz Naczelnika Wydziału Edukacji p. Sławomira Kosobudzkiego nowo przyjęci uczniowie złożyli ślubowanie, które przyjęła pani Dyrektor Wioletta Adamiak, życząc jednocześnie wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań oraz szybkiego zaaklimatyzowania się w nowej szkole. Pierwszoklasiści przyrzekali dbać o dobre imię szkoły, sumiennie się uczyć i postępować uczciwie. W realizacji tych ambitnych  zamierzeń mogą liczyć na pomoc dyrekcji, grona pedagogicznego oraz starszych kolegów.

23 września 2022 r. adeptki fryzjerstwa, uczennice kl.1f BSIS oraz kl. 1FC technikum wraz z opiekunami:  Emilią Maruchą, Anną Dzikowską oraz Anną Stefanowską udały się z wizytą do rodzinnego miasta Antoniego Cierplikowskiego (1884-1976). Dziewczęta pod kierownictwem przewodnika PTTK odbyły spacer śladami geniusza fryzjerstwa Antoine'a. Z zainteresowaniem wysłuchały wykładu o życiu i paryskiej działalności sławnego Polaka. Ponadto zwiedziły wnętrza Klasztoru Sióstr Urszulanek SJK oraz Zamkowe Wzgórze. Pobyt w Sieradzu zakończyło symboliczne złożenie kwiatów oraz zapalenie znicza na grobie „króla fryzjerów i fryzjera królów”.

To projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Wykłady, warsztaty i konkursy skierowane są do uczniów ósmych klas szkół podstawowych i promują kształcenie zawodowe. Animatorem przedsięwzięcia wpisującego się w założenia zadania publicznego Powiatu Tureckiego jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST, wspierane przez grono nauczycielskie oraz samorząd uczniowski. W ramach wspomnianej inicjatywy pierwsi zaproszeni goście,  uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z opiekunami, zwiedzili wybrane pracownie oraz uczestniczyli w prezentacji dot. oferty edukacyjnej naszej szkoły.

W dniu 12 września 2022 roku klasa 3 TI wzięła udział w lekcji w terenie na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa Turek. Uczniom przybliżono wiedzę o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, odpowiedniego i racjonalnego korzystania z wszystkich funkcji lasu. Klasa informatyków mogła bezpośrednio spotkać się z leśnikami, którzy przekazali im  wiedzę o: walorach przyrodniczych i kulturowych terenu, zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej, w tym zabiegach, jakie wykonują leśnicy (działania hodowlane i ochronne), różnych zbiorowiskach roślinnych, typach siedliskowych lasu, strukturze piętrowej i wiekowej.

Świadectwa dojrzałości terminu poprawkowego wydawane będą od 09.09.2022 r. w sekretariacie w budynku E

Zespół Szkół Technicznych w Turku wystąpił jesienią 2021 roku z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. Jest to już druga edycja NPRCz. Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 tys. złotych. Dzięki otrzymanym środkom biblioteka zakupi książki – nowości wydawnicze (literaturę piękną oraz popularno-naukową) oraz wyposażenie do czytelni. O wyborze książek do biblioteki szkolnej zadecydują uczniowie w ankiecie już w przyszłym tygodniu.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  Najistotniejszymi celami przedsięwzięcia są: popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o język polski  oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wybór tegorocznej lektury – Ballad i romansów autorstwa naszego narodowego wieszcza jest nieprzypadkowy. Rok 2022 ogłoszono Rokiem Romantyzmu Polskiego, obchodzimy bowiem dwusetną rocznicę wydania tego jakże znaczącego zbioru, który wyznaczył w Polsce początek nowej epoki w dziejach literatury.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które poświadcza uprawnienia uczniów m.in. do ulgowych przejazdów autobusowych. Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 usługa została uruchomiona dla wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Technicznych w Turku. mLegitymacja będzie pełnić funkcję zarówno tradycyjnej legitymacji jak i identyfikatora.

W czwartek, 1.09.2022 r. o godzinie 9.00 uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. Naukę w murach naszej szkoły rozpoczęło ponad 500 uczniów klas pierwszych. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia Pani Dyrektor Wioletty Adamiak, która w imieniu wszystkich pracowników szkoły serdecznie powitała młodzież i życzyła dobrych relacji oraz sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Nasza szkoła od kilku lat jest beneficjentem programu i dzięki niemu w zagranicznych praktykach zawodowych wzięło udział już blisko 150 uczniów i nauczycieli. Ostatnią grupą praktykantów korzystających z programu PO WER w ramach projektu “Kontynuacja i rozwój” byli tegoroczni absolwenci Technikum w zawodzie technik logistyk.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku odbędzie się w 1 września 2022 r. o godz. 09.00 na boisku orlik (za budynkiem A). Po uroczystości młodzież wraz z wychowawcami uda się do wyznaczonych sal według poniższego harmonogramu:

W związku z wejściem w życie dnia 2 sierpnia 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE i Euratom) 2018/1046 z dn. 18 lipca2018 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966...