Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który daje duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, metod obliczania podatków, zasad prowadzenia rachunkowości. Absolwent potrafi prowadzić biuro, przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji i obrotu usługami. W trakcie nauki dowiaduje się także, jak wykonywać analizy i sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada wiedzę niezbędną do  badania rynku, polityki zatrudnienia, sprzedaży towarów i usług.

Program nauczania w tym zawodzie, obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę zajęć praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w pracowniach komputerowych, wyposażonych w oprogramowanie finansowo - księgowe, magazynowo - sprzedażowe, kadrowe.

Technik ekonomista jest przygotowany do podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania, w sekretariacie, w firmach konsultingowych, w biurach rachunkowych, bankach, w administracji państwowej i samorządowej. Może również pracować na stanowiskach w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nasza szkoła przygotowuje do podjęcia ciekawej pracy lub kontynuowania nauki w zakresie: ekonomii, zarządzania i marketingu.

Kwalifikacje:
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty rozszerzone: matematyka