Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zst.net.pl. Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku znajduje się: ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2002. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021 r.

W Zespole Szkół Technicznych przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa www.zst.net.pl spełnia wymagania w 98,64 %.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=99d865d2-c33f-4b70-945c-782f0adc8d2a 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 03.01.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator Systemów Informatycznych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48632803612.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest dostosowywany do udogodnień ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu: 
W budynku "D" znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd do wózków w łączniku pomiędzy bud C i D.
W budynku "E" znajduje się schodołaz ułatwiający osobom niepełnosprawnym na wózkach przemieszczanie się po schodach pomiędzy parterem a II piętrem oraz podjazd z płytek do wózków prowadzący na parter budynku E.
W budynku "B" w szczycie budynku pod łącznikiem wiszącym BC znajduje się metalowy podjazd do wózków prowadzący na parter do bud B.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (ZST)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Technikum)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Szkoła Policealna)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (BSIS)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (CKZ)