Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Dyrektora

Zespołu Szkół Technicznych

w Turku

z dnia 06.09.2021 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

            Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2021/2022 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2021  Technikum/  BSIS

12.11.2021  Technikum /  BSIS

07.01.2022  Technikum /  BSIS

11.01.2022  Technikum

04.05.2022  Technikum/ BSIS

05.05.2022  Technikum/  BSIS

06.05.2022  Technikum

17.06.2022  Technikum/ BSIS

 

 § 2

Dwa dni do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami organizacji pracy szkoły  dzień wolny (Technikum, BSIS). Planowane „Drzwi Otwarte 2022”.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.