ZARZĄDZENIE NR 17/2023

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 31.08.2023 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 

            Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2023/2024 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2023  Technikum /  BSIS

03.11.2023 Technikum /   BSIS

23.04.2024  Technikum/   BSIS –  "Drzwi Otwarte"

02.05.2024  Technikum /  BSIS

06.05.2024  Technikum/   BSIS

07.05.2024  Technikum/   BSIS

08.05.2024  Technikum/   BSIS

09.05.2024  Technikum/   BSIS

31.05.2024  Technikum/   BSIS

 § 2

Jeden dzień do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami organizacji pracy szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.