ZARZĄDZENIE NR 17/2022

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku

z dnia 01.09.2022 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

            Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2022/2023 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13.10.2022  Technikum / BSIS

31.10.2022  Technikum / BSIS

02.05.2023  Technikum / BSIS

04.05.2023  Technikum / BSIS

05.05.2023  Technikum / BSIS

08.05.2023  Technikum / BSIS

26.05.2023  Technikum/BSIS

09.06.2023  Technikum/ BSIS

 

 § 2

Dwa dni do dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami organizacji pracy szkoły  dzień wolny (Technikum, BSIS). Planowane „Drzwi Otwarte 2023”.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.