Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej – to uczelnia wojskowa najwyższej rangi w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej około 20 tys. osób na 39 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów. Od listopada 2013 r. ZST w Turku podjął współpracę z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej


Projekt "Czas Zawodowców"

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego a Partnerem Politechnika Poznańska. 


Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Akademia Nauk Stosowanych W Koninie (dawniej PWSZ w Koninie) powstała w 1998 roku. Mury uczelni opuściło do tej pory ponad 12000 absolwentów studiów I stopnia i studiów podyplomowych. Tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie będzie można rozwijać swoje talenty i realizować pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie i kraju Uczelni.

W roku 2016 PWSZ konin podpisało porozumienie w współpracy z ZST Turek

 Uniwersytet Kaliski

Uniwersystet Kaliski (dawniej PWSZ w Kaliszu) została utworzony 15 lipca 1999 roku.  Uczelnia angażuje się w przygotowanie różnych form kształcenia dla realizacji idei uczenia się przez całe życie, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie i metody. Misją uczelni jest kształcenie dla potrzeb rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz kreowanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników dla dobra człowieka i społeczeństwa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, realizując wyzwania przyszłości, konsekwentnie buduje swój wizerunek, tworzy własną tradycję i tożsamość, pragnąc wypełnić słowa swojego Patrona wypowiedziane w 1923 roku w Kaliszu: „Chciałbym, aby jak wy dzisiaj jesteście dumni ze mnie, abym ja był również dumnym z was wszystkich„. Współpraca ZST z PWSZ Kalisz trwa od kilku lat, a sformalizowana została w roku 2016.  Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest najstarszą publiczną uczelnią bydgoską. UTP to uczelnia o siedmiu wydziałach, w tym 4 technicznych i 2 rolniczych oraz 2 instytutach. Wszystkie wydziały UTP mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a 3 spośród nich także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.


 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest uczelnią o charakterze zawodowym, kształcącą studentów oraz organizującą im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Problematyka ta jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych, z aktywnym udziałem w nich także studentów. WSB jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.


Wyższa Szkoła Edukajci i Terapii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medycznym. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315. W czerwcu 2015 roku, założyciel podjął decyzję o dodaniu do istniejącej nazwy imienia patrona - prof. Kazimiery Milanowskiej. Posiadanie patrona ma nie tylko wyróżnić Uczelnię wśród innych, nadać jej wyjątkową tożsamość, ale i uhonorować osobę pani prof. Kazimiery Milanowskiej.


Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu rozpoczęła działalność 14 lipca 1993 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia kształci na poziomie wyższym gastronomów, hotelarzy oraz managerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Uczelnia ma swoją siedzibę w Poznaniu - sercu Wielkopolski, mieście słynącym z gospodarności, nowatorskich rozwiązań ekonomicznych, szczycącym się wspaniałymi tradycjami akademickimi. WSHiG stara się nie pozostawać w cieniu i może pochwalić się statusem pierwszej na terenie Europy środkowo-wschodniej wyższej uczelni kształcącej m.in. w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Porozumienie o współpracy pomiędzy ZST a WSHiG zostało podpisane 5 listopada 2007 r. W ramach współpracy szkoły organizują zajęcia laboratoryjne i wykłady oraz umożliwiają udział najzdolniejszych uczniów w kołach naukowych.