Szanowni Państwo! W ostatnich dniach doprecyzowano przepisy określające prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nowe uregulowania prawne będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych będzie prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

W związku z powyższym, w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia prowadzone będzie kształcenie na odległość. Zgodnie z zapisami umowy w celu przygotowania zawodowego, młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy są zwalniani na czas dokształcania teoretycznego i realizują je zgodnie z ustalonym planem zajęć w szkole (lub poza szkołą w ramach turnusów zawodowych). Oznacza to, że kształcenie na odległość odbywać się będzie w określonych dniach tygodnia, w których zaplanowane jest dokształcanie teoretyczne zgodnie z planem zajęć w szkole.

Ponadto wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. W chwili obecnej prowadzone są działania w celu uruchomienia takiego kształcenia w odniesieniu do turnusów zawodowych.

Wioletta Adamiak
Drektor ZST w Turku