Zgodnie z Zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 września 2023 r. w sprawie składania wniosków o możliwości ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, udostepniamy wniosek o dofinasowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz oświadczenie dotyczące zakupu podręczników szkolnych.

 

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
  8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i8, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

- branżowej szkoły I, II stopnia,

- technikum,

- liceum ogólnokształcącego,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

Wymagane dokumenty:

- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną

  poradnię psychologiczno – pedagogiczną

- przedłożenie dowodu zakupu ( dowodem zakupu jest faktura VAT, rachunek, paragon lub

   oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów).

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić w roku szkolnym 2023/2024:

-  branżowej szkoły I stopnia do kwoty 390 zł,

-  technikum do kwoty 445 zł

 

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać także w szkole w sekretariacie budynek E u Pani Ewy Polus.  Termin złożenia wniosków do 19.09.2023 r.