Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku

na rok szkolny 2020/2021

 

Opiekunowie:

Agata Jeżak-Komorska

Joanna Tomaszewska

Renata Jesiołowska

Beata Moszczyńska

Katarzyna Sylwestrzak

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, działa w oparciu o następujące dokumenty:

 • Statut szkoły
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 Realizuje on zadania zawarte w:

 • Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym ZST

 

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.

Cele te zrealizować można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

 • wpływanie na życie szkoły poprzez przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • opiniowanie pracy szkoły;
 • wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;
 • pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;
 • wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;
 • dbanie o estetykę szkoły;
 • układanie planu pracy Samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;
 • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;
 • wyrabianie społecznej wrażliwości, udział w akcjach charytatywnych;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;
 • rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej;
 • promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia;
 • organizacja czasu wolnego młodzieży;
 • pozyskiwanie środków na wycieczki, imprezy szkolne i inne zadania realizowane w szkole;
 • nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami celem uatrakcyjnienia podjętych działań;
 • stworzenie skrzynki ciekawych pomysłów.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego opiera się na realizacji następujących zagadnień:

I. Rozwijanie samorządności:

 1. Opracowywanie planu pracy SU.
 2. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wprowadzanie ewentualnych zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz opiniowanie dokumentów szkolnych.
 4. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie z Regulaminem SU.
 5. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
 6. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
 7. Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, protokołowanie zebrań

II. Prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych

III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

IV. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe

V. Utrwalanie tożsamości narodowej poprzez udział w obchodach rocznic narodowych i lokalnych.

VI. Kształtowanie postaw społecznych oraz przestrzeganie praw człowieka.

W oparciu o powyższy plan powstał harmonogram imprez działań zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021.