Polish English German

Wyprawka szkolna 2020

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:
1)     słabowidzącym,
2)     niesłyszącym,
3)     słabosłyszącym,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYC DO WNIOSKU .

DOWODEM ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH JEST FAKTURA VAT WYSTAWIONA IMIENNIE NA UCZNIA LUB RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, RACHUNEK, PARAGON LUB OŚWIDCZENIE O ZAKUPIE ODPOWIEDNIO PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.


Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi , uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
, oraz uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających w roku szklonym 2020/2021  do : klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego , klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum , klas II i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

do kwoty 445 zł


Dokumentację składamy w budynku E – sekretariat u Pani Ewy Polus 
do dnia 16.09.2020 r.

 

- oświadczenie
- wniosek o dofinansowanie

Współpraca