Polish English German

Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2018


Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 27.02.2018 r. w sprawie szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych „BEZPIECZNA SZKOŁA”
(w ramach programu rządowego Bezpieczna Plus)

 

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (Dz. U. poz. 1698) zarządzam co następuje: 

§ 1

Wprowadzam obowiązkowe szkolenie z zakresu „BEZPIECZNA SZKOŁA” w ramach programu rządowego Bezpieczna Plus dla pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły w dniu 06.03.2018 r. w godzinach od 13.00 do 16.00 pierwsza grupa, od godziny 16.00 do 19.00 druga grupa.

§ 2

Wprowadzam zmianę organizacji zajęć lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.

1.

8.00-8.30

2.

8.40-9.10

3.

9.20-9.50

4.

10.00-10.30

5.

10.40-11.10

6.

11.20-11.50

7.

11.55-12.25

8.

12.30-13.00

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wioletta Adamiak

Dyrektor ZST w Turku

Współpraca