Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zst.net.pl. Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku znajduje się: ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2002. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021 r.

W Zespole Szkół Technicznych przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa www.zst.net.pl spełnia wymagania w 95,5 %.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9b156ce3-e3fd-45db-b5e8-8e9a562b8a9c 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator Systemów Informatycznych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48632803612.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest dostosowywany do udogodnień ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu: 
W budynku "D" znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd do wózków w łączniku pomiędzy bud C i D.
W budynku "E" znajduje się schodołaz ułatwiający osobom niepełnosprawnym na wózkach przemieszczanie się po schodach pomiędzy parterem a II piętrem oraz podjazd z płytek do wózków prowadzący na parter budynku E.
W budynku "B" w szczycie budynku pod łącznikiem wiszącym BC znajduje się metalowy podjazd do wózków prowadzący na parter do bud B.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (ZST)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Technikum)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Szkoła Policealna)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (BSIS)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (CKZ) 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą można się  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

 1. Administratorami danych będzie Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku ul. Milewskiego 3B, 62-700 Turek, oraz nasi Zaufani Partnerzy,
  z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

 1. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Zespół Szkół Technicznych prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane
  i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 

 Jakie mają Państwo prawa? 

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

 1. wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 2. poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 3. przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 2.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 1. Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa
i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

 1. Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku ul. Milewskiego 3B, 62-700 Turek,  lub pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Komenda Powiatowa Policji w Turku

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
 
Cech Rzemiosł Różnych w Turku
 

Edu Science

Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Turecka Izba Gospodarcza

 

Związek Strzelecki „Strzelec”

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza (ZS „Strzelec” OSW) to organizacja paramilitarna, patriotyczne stowarzyszenie stawiające sobie za cel kontynuację istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Działa jako stowarzyszenie rejestrowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Stowarzyszenie im. W. Milewskiego

strona w budowie

 

 Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej – to uczelnia wojskowa najwyższej rangi w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej około 20 tys. osób na 39 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów. Od listopada 2013 r. ZST w Turku podjął współpracę z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej


Projekt "Czas Zawodowców"

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego a Partnerem Politechnika Poznańska. 
PWSZ Konin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie powstała w 1998 roku. Mury PWSZ opuściło do tej pory ponad 12000 absolwentów studiów I stopnia i studiów podyplomowych. Tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie będzie można rozwijać swoje talenty i realizować pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie i kraju Uczelni.

W roku 2016 PWSZ konin podpisało porozumienie w współpracy z ZST Turek

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu została utworzona 15 lipca 1999 roku.  Uczelnia angażuje się w przygotowanie różnych form kształcenia dla realizacji idei uczenia się przez całe życie, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie i metody. Misją uczelni jest kształcenie dla potrzeb rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz kreowanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników dla dobra człowieka i społeczeństwa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, realizując wyzwania przyszłości, konsekwentnie buduje swój wizerunek, tworzy własną tradycję i tożsamość, pragnąc wypełnić słowa swojego Patrona wypowiedziane w 1923 roku w Kaliszu: „Chciałbym, aby jak wy dzisiaj jesteście dumni ze mnie, abym ja był również dumnym z was wszystkich„. Współpraca ZST z PWSZ Kalisz trwa od kilku lat, a sformalizowana została w roku 2016.  Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest najstarszą publiczną uczelnią bydgoską. UTP to uczelnia o siedmiu wydziałach, w tym 4 technicznych i 2 rolniczych oraz 2 instytutach. Wszystkie wydziały UTP mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a 3 spośród nich także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.


 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest uczelnią o charakterze zawodowym, kształcącą studentów oraz organizującą im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Problematyka ta jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych, z aktywnym udziałem w nich także studentów. WSB jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.


Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu rozpoczęła działalność 14 lipca 1993 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia kształci na poziomie wyższym gastronomów, hotelarzy oraz managerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Uczelnia ma swoją siedzibę w Poznaniu - sercu Wielkopolski, mieście słynącym z gospodarności, nowatorskich rozwiązań ekonomicznych, szczycącym się wspaniałymi tradycjami akademickimi. WSHiG stara się nie pozostawać w cieniu i może pochwalić się statusem pierwszej na terenie Europy środkowo-wschodniej wyższej uczelni kształcącej m.in. w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Porozumienie o współpracy pomiędzy ZST a WSHiG zostało podpisane 5 listopada 2007 r. W ramach współpracy szkoły organizują zajęcia laboratoryjne i wykłady oraz umożliwiają udział najzdolniejszych uczniów w kołach naukowych.