Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek.  
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762), Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
 4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
 6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przechowywane przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

 

 

 


ZałącznikiList Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów
wieku od 12 do 15 roku życiaSzanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.

Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych. Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:

 • Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech
 • Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo)  Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.

Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane.

W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccination-info.euZ poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia Anna Goławska Podsekretarz Stanu

 

 

Podręczniki kształcenia ogólnego po szkole podstawowej
na rok szkolny 2021/2022

 

- Technikum klasa I

 

- Technikum klasa II

- Technikum klasa III

- j. angielski zawodowy (technikum klasa II)

- j. angielski zawodowy (technikum klasa III)

   
 

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I

 

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa II

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa III

- j. niemiecki zawodowy (BSIS)

 

Podręczniki kształcenia ogólnego po gimnazjum
na rok szkolny 2021/2022

 

- Technikum klasa II

 

- Technikum klasa III

 

- Technikum klasa IV

 

- j. angielski zawodowy (technikum klasa III)

 

- j. angielski zawodowy (technikum klasa IV)

 

- j. niemiecki zawodowy (technikum)

 

 

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa II

Szkoła Branżowa I Stopnia klasa III

- j. niemiecki zawodowy (BSIS)

 

Podręczniki kształcenia zawodowego po szkole podstawowej
na rok szkolny 2021/2022

- technik elektryk

technik elektronik

technik ekonomista

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik logistyk

 - technik handlowiec

- technik mechanik

- technik mechatronik

- technik rachunkowości

- technik usług fryzjerskich

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik automatyki i urządzeń precyzyjnych

stolarz

kucharz

- fryzjer

- sprzedawca

  

Podręczniki kształcenia zawodowego po szkole gimnazjalnej
na rok szkolny 2021/2022

- technik elektryk

technik elektronik

technik ekonomista

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik logistyk

 - technik handlowiec

- technik mechanik

- technik mechatronik

- technik usług fryzjerskich

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik automatyki i urządzeń precyzyjnych

stolarz

kucharz

- fryzjer

- sprzedawca

  

 

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.


Dostarczenie dokumentu elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 

W celu dostarczenia do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Dokładna instrukcja zakładania konta. Porady praktyczne (wraz ze zrzutami ekranowymi), jak założyć konto, zaczynają się od strony 5. ww. instrukcji.


Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie Wystarczy kliknąć w link: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/zst_turek 

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.


Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania profilu zaufanego 
Porady praktyczne (wraz ze zrzutami ekranowymi), jak założyć profil zaufany, zaczynają się od str. 9. ww. instrukcji.

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.


Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.