Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych zostanie udzielona uczniom, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- branżowej szkoły II stopnia,

- klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej

  w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

- klas I-III pięcioletnim technikum,

- klas III-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim

  technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy są to  niepełnosprawności

        spośród  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYC DO WNIOSKU .

8)     uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

        znacznym,

9)     uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYC DO WNIOSKU .

 

DOWODEM ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH JEST FAKTURA VAT WYSTAWIONA IMIENNIE NA UCZNIA LUB RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, RACHUNEK, PARAGON LUB OŚWIDCZENIE O ZAKUPIE ODPOWIEDNIO PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.


Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022 do kwoty 225 z

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia; do kwoty 390 zł 

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

 

Dokumentację składamy w budynku E – sekretariat u Pani Ewy Polus

do dnia 15.09.2021 r.