Regulamin konkursu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Każdy Autor może przygotować jedną pracę.
 3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu, a zamieszczone w niej treści nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 4. Cele konkursu
 5. Możliwość zaprezentowania refleksji zindywidualizowanej, zabarwionej emocjami na temat miejsca wyróżniającego się spośród innych szczególnym genius loci − duchem miejsca.
 6. Dzielenie się z innymi odczuciami związanymi z miejscami bliskimi, ważnymi, szczególnymi, posiadającymi swoją tożsamość.
 7. Stworzenie okoliczności do uważniejszego spojrzenia na otaczającą przestrzeń, jej jakość, znaczenie, wartość a także uwrażliwienie na jej piękno.
 8. Uczulenie na piękno krajobrazu, ład i nieład w wyróżnionym miejscu i krajobrazie.
 9. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się posiadanymi umiejętnościami i talentami.

III. Forma pracy konkursowej

Praca konkursowa  może mieć  formę: graficzno/plastyczną – głównym środkiem przekazu jest obraz: np. film, fotografie. Praca może obejmować również wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, np. malarską, graficzną, rysunkową lub innymi.

Wskazany jest format A4, na płaskim podłożu; w przypadku większej objętości graficznej pracy należy przesłać do niej link.

Praca graficzna / plastyczna powinna być poparta opisem, esejem (objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale 1-2 strony maszynopisu wykonanego czcionką Times New Roman, marginesy standardowe, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5 w formacie pdf); 

 1. Ramy pracy konkursowej
 2. Wprowadzenie
 3. Kim jestem?
 4. Dlaczego podejmuję ten temat? Co jest główną motywacją do jego podjęcia?
 5. Gdzie znajduje się prezentowane miejsce wyróżniające się szczególnym genius loci?
 6. Część główna

Praca może obejmować następujące wątki:

 1. ukazanie cech miejsca, które według oceny Autora wyróżnia się swoistym genius loci;
 2. zaprezentowanie tożsamości miejsca, jego wyjątkowości, malowniczości, „swojskości”;
 3. przedstawienie znaczenia miejsca, wskazanie co je wyróżnia, dlaczego jest ważne;
 4. unaocznienie wyrazistości „ducha miejsca”, jego niezwykłości, indywidualności, mocy wywoływania wyjątkowych przeżyć;
 5. określenie na ile odczuwany genius loci obliguje do troski o miejsce, o zachowanie jego walorów, ocalenie jego wyjątkowych cech.
 6. Podsumowanie
 7. Kryteria oceny prac konkursowych

Przy  ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

 1. oryginalność i innowacyjność prezentacji miejsca – jego tożsamości, wyjątkowości;
 2. zaprezentowanie tematu w sposób interesujący;
 3. zgodność z tematem, estetyka wykonania
 4. jakość przedstawienia genius loci poprzez połączenie słowa i obrazu.
 5. Przekazanie pracy konkursowej

Pracę konkursową podpisaną godłem lub pseudonimem – nie własnym nazwiskiem! prosimy przekazać nauczycielowi geografii do 31 maja 2022 r.

5 najlepszych prac  zostanie  przesłanych na ogólnopolski konkurs w trakcie Kongresu Edukacji Geograficznej w Łodzi.