ZSTNowe wymagania rynku pracy generują konieczność dostosowania dotychczasowych metod kształcenia do wymagań pracodawców. Takim rozwiązaniem jest między innymi kształcenie dualne, które łączy nauczanie teoretyczne z praktycznym (u pracodawców). Dzięki temu zdobyta przez uczniów wiedza i nowe umiejętności mogą być od razu zastosowane i pogłębione. Taki właśnie model kształcenia będzie priorytetem w szkolnictwie zawodowym w Powiecie Tureckim. Jego realizację umożliwi Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (obowiązujący od  29.06.2020 do 30.04.2023 roku).

Zakłada on zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności w wyniku praktycznej nauki zawodu oferowanej w konkretnych miejscach pracy ( staże) oraz w ramach specjalistycznych szkoleń. W dalszej perspektywie wpłynie to na poprawę możliwości zatrudnienia dla młodzieży, a tym samym zapewni płynne przejście ze szkoły na lokalny rynek pracy.

Z  nowej ścieżki edukacji skorzystało w Zespole Szkół Technicznych już 100 osób. Na dotychczasowy cykl szkoleń złożyły się następujące moduły:
- spawanie metodą MAG,
- projektowanie CAD/CAM,
- obsługa obrabiarek sterownych numerycznie HASS i DMG,
- stosowanie programów w języku C++,
- rozliczanie czasu pracy kierowców,
- urządzania techniczne transmisyjne.

Kolejne etapy realizacji WRPO 2014+ w Zespole Szkół Technicznych zapewnią lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz ułatwią dodatkowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu młodzież będzie miała dodatkową motywację oraz konkretne perspektywy na zawodową przyszłość- nawet przy szybko zmieniających się oczekiwaniach pracodawców.