W czerwcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała propozycję udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcję Humanitarną, o czym zostaliśmy poinformowani w dniu 01.07.2011 r. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielem PAH – panią Dominiką Rypą, a następnie wzięliśmy udział w szkoleniu dla koordynatorów, opiekunów oraz członków Klubu Szkoły Humanitarnej - uczniów.  Odbyło się ono w dniach 22-24 września 2011r. w Łowiczu. Dnia 03.10.2011r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.KLUB SZKOŁY HUMANITARNEJ

Opiekunem Klubu jest Luiza Przespolewska – szkolny koordynator projektu „Szkoła Humanitarna”, a wspierającymi ją nauczycielami są Monika Kukulska i Zygmunt Biskup.

 

ZARZĄD KLUBU SZKOŁY HUMANITARNEJ

Przewodniczący – Marlena Chachuła, kl. 2TA
z-ca przewodniczącego – Marika Ciesiołkiewicz, kl. 2TA
sekretarz – Klaudia Ciołek, kl. 2TH

REGULAMIN KLUBU
Rozdział I
Cele Klubu Szkoły Humanitarnej


1.Zdobycie wiedzy z zakresu:
• Globalnych współzależności,
• Zrównoważonego rozwoju,
• Zagadnień dotyczących prawa człowieka do wody, żywności oraz edukacji,
• Pomocy humanitarnej i rozwojowej.
2. Rozwijanie umiejętności:
• Krytycznego myślenia,
• Praktycznego wykorzystywania wiedzy,
• Podejmowania świadomych decyzji,
• Współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
3. Kształtowanie postaw: odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, osobistego zaangażowania się, gotowości do ustawicznego uczenia się.
4. Zwiększenie świadomości uczniów o zachodzących w świecie procesach oraz roli jaką oni w nich pełnią.
5. Rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej.
6. Promowanie w społeczności szkolnej postawy świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie.
7. Realizacja projektu Polskiej Akcji Humanitarnej poprzez działania wychowawcze
i dydaktyczne w klasach i na forum szkoły.


Rozdział II
Zadania Klubu Szkoły Humanitarnej


1. Zapoznanie środowiska szkolnego i lokalnego z projektem Szkoły Humanitarnej.
2. Przygotowanie ankiety sprawdzającej świadomość społeczną o problemach globalnych.
3. Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
5. Stworzenie wystawy zdjęć i plakatów.
6. Przeprowadzenie projektu według wypracowanego wspólnie planu.


Rozdział III
Członkostwo i prace w Klubie Szkoły Humanitarnej


1. Klub Szkoły Humanitarnej składa się z grupy młodych ludzi, którzy zaangażowani
są w realizację projektu.
2. Członkami Klubu mogą być wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Technicznych  w Turku, którzy chcą kształcić się w zakresie umiejętności prospołecznych oraz propagować wiedzę na temat edukacji globalnej.
3. Klub Szkoły Humanitarnej pracuje przy wsparciu i pod opieką opiekunów Klubu.
4. Członkowie zgłaszają się do Klubu dobrowolnie i deklarują systematyczne uczestnictwo w spotkaniach oraz podejmowanych działaniach.
5. Członkowie Klubu zobowiązani są do wywiązywania się z powierzonych zadań i przestrzegania terminów realizacji wyznaczonych działań.