Polish English German

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, i technikum uzupełniającego jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu, ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

Egzamin składa się z dwóch części:
ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):
wstępną - w terminie do 30 września
ostateczną - w terminie do 7 lutego

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2017/2018.  

UWAGA: W aneksie (od str. 103) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule.        
Pobierz dokument…

Ponadto w tabeli zamieszczamy pojedyncze załączniki:
- kolorem czerwonym i literą N oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „nowej" formule
- kolorem granatowym i literą S oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „starej" formule
- kolorem czarnym oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku obu formuł egzaminu maturalnego.

Symbol załącznika

Załącznik

Formuła egzaminu

"nowa"

"stara"

 

 

1a_N

 

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015


(.docx)


 
(.pdf)

 

 

 

1b_N

Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
(4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych


(.docx)


 
(.pdf)

 

 

 

1c_N

 

Deklaracja dla:
absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)


(.docx)


 
(.pdf)

 

 

 

1d_S

 

Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 


(.docx)

 
(.pdf)

 

1e_S

Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz 
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

 


(.docx)

 
(.pdf)

 

 

m_2

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej


(.docx)

 
(.pdf)

 

m_3b

 

Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

(.docx)

 
(.pdf)

 

5_N

 

Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

(.docx)

 
(.pdf)

 

 

6

 

Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

(.docx)

 
(.pdf)
 

 

7a_N

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

(.docx)

 
(.pdf)
 

 

 

7b_S

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

(.docx)

 
(.pdf)
 

21b

Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień


(.docx)


(.pdf)

21d

Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej


(.docx)


(.pdf)

25a

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


(.docx)


(.pdf)

25b

Wniosek o weryfikację sumy punktów


(.docx)


(.pdf)

25c

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


(.docx)


(.pdf)

26a

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

UWAGA: informacje na temat kosztu egzaminu maturalnego oraz sposobu przygotowania załącznika 26a i dokonania opłaty (w tym nr konta OKE w Poznaniu) znajdują sie na stronie: opłata za egzamin maturalny

 
(.docx)

(.pdf)

26b

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny


(.docx)


(.pdf)

 

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-04

Źródło: http://www.oke.poznan.pl/cms,4818,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2017_2018.htm

 

Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego
Materiały i przybory pomocniczne
Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z informatyki

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania na egzamin maturalny z informatyki w 2016 roku.

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2016/2017.

 

Opłaty za egzamin maturalny

          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 września 2015 r., zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

          Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Pobierz wymagany druk

 Więcej informacji nt. opłat za egzamin maturalny można znaleźć tutaj

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

 

 

Współpraca