Polish English German

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, i technikum uzupełniającego jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu, ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

Egzamin składa się z dwóch części:
ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):
wstępną - w terminie do 1 października
ostateczną - w terminie do 7 lutego – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.  

UWAGA: W aneksie (od str. 101) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule.        
Pobierz dokument…

Ponadto w tabeli zamieszczamy pojedyncze załączniki:
- kolorem czerwonym i literą N oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „nowej" formule
- kolorem granatowym i literą S oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „starej" formule
- kolorem czarnym oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku obu formuł egzaminu maturalnego.

Symbol załącznika

Załącznik

Formuła egzaminu

"nowa"

"stara"

 

 

1a_N

 

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2017/2018
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015


(.docx)


 
(.pdf)

 

 

 

1b_N

Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 - 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
(4) osoby, która po 1 września 2016r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych


(.docx)


 
(.pdf)

 

 

 

1c_N

 

Deklaracja dla:
absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)


(.docx)


 
(.pdf)

 

 

 

1d_S

 

Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 


(.docx)

 
(.pdf)

 

1e_S

Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz 
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

 


(.docx)

 
(.pdf)

 

 

2

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej


(.docx)

 
(.pdf)3aWniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

(.docx)

 
(.pdf)

 

3b

 

Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

(.docx)

 
(.pdf)4aWniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

(.docx)

 
(.pdf)4b
Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

(.docx)

 
(.pdf)

 

5_N

 

 Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

(.docx)

 
(.pdf)

 

 

6

 

Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

(.docx)

 
(.pdf)
 

 

7a_N

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

(.docx)

 
(.pdf)
 

 

 

7b_S

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

(.docx)

 
(.pdf)
 

8a

Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych

(.docx)

 
(.pdf)
 

8b Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

(.docx)

 
(.pdf)
 

8c Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

(.docx)

 
(.pdf)
 

8d Informacja dyrektora szkoły o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego

(.docx)

 
(.pdf)
 

9a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

(.docx)

 
(.pdf)
 

 
9b_N Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego

(.docx)

 
(.pdf)
 

 
9c_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  

(.docx)


(.pdf)

9d_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  

(.docx)


(.pdf)

9e_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących  

(.docx)


(.pdf)

9f_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących  

(.docx)


(.pdf)

9g_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, mniejszości regionalnej zdawanego jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy  

(.docx)


(.pdf)

9h_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego  

(.docx)


(.pdf)10a
Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy


(.docx)


(.pdf)10b
Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
(.docx)


(.pdf)
11a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zdawanego jako przedmiot dodatkowy

(.docx)

 
(.pdf)
 

 
11b_N Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin na poziomie dwujęzycznym)

(.docx)

 
(.pdf)
 

 
11c_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (dla absolwentów z lat 2004/2005 - 2013/2014)  

(.docx)


(.pdf)

 
11d_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (dla absolwentów z lat szkolnym 2004/2005 - 2013/2014)  

(.docx)


(.pdf)

12a Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (dla wszystkich przedmiotów)

(.docx)


(.pdf)

13 Przykładowe plany sal egzaminacyjnych

(.docx)


(.pdf)
 

14 Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych  

(.docx)


(.pdf)

16 Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali

(.docx)


(.pdf)

17 Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

(.docx)


(.pdf)

18 Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

(.docx)


(.pdf)

19a Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności działania komputera i oprogramowania  

(.docx)


(.pdf)

19b Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny  

(.docx)


(.pdf)

21b

Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień


(.docx)


(.pdf)

21d

Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej


(.docx)


(.pdf)

22a

Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego


(.docx)


(.pdf)

22c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego
(.docx)


(.pdf)

25a

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


(.docx)


(.pdf)

25b

Wniosek o weryfikację sumy punktów


(.docx)


(.pdf)

25c

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


(.docx)


(.pdf)

26

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

 
(.docx)

(.pdf)

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-04

Źródło: www.oke.poznan.pl

 

Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego
Materiały i przybory pomocniczne
Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z informatyki

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania na egzamin maturalny z informatyki w 2019 roku.

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej

 

Opłaty za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 1457) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
    lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
    lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2019 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2019 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem "akceptuj", a następnie wybrać przyciskiem "dodaj..." komplet egzaminów. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY, A W TERMINIE OD 1 STYCZNIA DO 7 MARCA 2019 r. DODATKOWO UMOŻLIWI WYDRUKOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁATY NA KONTO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

ZWOLNIENIE Z OPŁATY:

Zgodnie z art. 44zzq ust. 4. ww. ustawy, Dyrektor OKE w Poznaniu może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskich dochodach, na jej pisemny wniosek, jeżeli dochód ten nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5. ust. 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952, ze zm.) - obecnie - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754,00 zł netto (od 1 listopada 2017 r.).


Wniosek o zwolnienie z opłaty (Pobierz formularz wniosku ...) należy przedstawić Dyrektorowi OKE w Poznaniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Opis wymaganych dokumentów znajduje się na ww. formularzu.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

 

 

Współpraca